Portfolio

Perustiedot

Henkilötiedot

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, oppimesen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
KK227, Snellmania, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
etunimi.sukunimi@oulu.fi
0405118478

www: http://www.jarilaru.eu
LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/jarilaru
Slideshare: http://www.slideshare.net/larux
Mendeley: http://www.mendeley.com/profiles/jari-laru/

RG etc. puuttuuu

Koulutus

KT, Kasvatustieteiden tohtori

  • Valmistumispäivä 20.11.2012
  • Pääaine: kasvatustiede
  • Laaja sivuaine: koulutusteknologia, cum laude
  • Väitöskirjan aihe: ”Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices” (opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja yhteisöllisten skriptien avulla)

KM, Kasvatustieteen maisteri, teknologiapainotteinen luokanopettaja

  • Valmistumispäivä: 13.5.2003
  • Pääaine: kasvatustiede
  • Opettajankelpoisuus: Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Oulu)
  • Sivuaine I: koulutusteknologia, aprobatur
  • Sivuaine II: tietojenkäsittelytiede, aprobatur
  • Pro gradu –tutkielman aihe: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena

Työkokemus

Merkittävimmät työni muodostuvat tutkijakoulutettavan, yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin töistä. Työkokemukseni on listattu erillisessä ansioluettelossa.

Kielitaito vahvuusjärjestyksessä

suomi, englanti, ruotsi

Tutkimus ja tieteellinen toiminta

Kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa

Ensimmäinen vaihe itsenäisessä tutkimustyössä alkoi, kun tein Pro Gradu -työtä opiskelukaverini Hannu Gomanin kanssa. Työn aihe: ”Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena” sijoittui aikaan jolloin mobiililaitteiden hyödyntäminen  työskentelyn ja opiskelun tukena ei ollut lainkaan arkipäivää: verkkoja ei vielä ollut eikä työntekijöillä ollut soveltuvia välineitä ja sovelluksia käytettävissään.

Työ tehtiin design-tutkimuksen kaltaisena kehittämistutkimuksena jossa koko tarvitta infrastruktuuri hankittiin ja rakennettiin aina langattomista verkoista mobiililaitteessa käytettyyn oppimisympäristöön saakka. Pro Gradu projektiamme ohjasi prof. Sanna Järvelä joka huolehti siitä että työn fokus pysyy kirkkaana myös oppimisteoreettisesti: työn teoreettinen viitekehys rakentui hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun teorioiden varaan. Vaikka kyseessä oli pelkästään Pro Gradu -projekti opin tässä vaiheessa runsaasti design -tutkimuksen suorittamisesta ja tutustuin sellaiseen teoreettiseen viitekehykseen jota hyödynnän edelleen työssäni.

Tutkijanurani toisessa vaiheessa jatkoin itsenäistä tutkimustyötä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kasvatustieteiden jatko-opiskelijana. Tutkijanuran ensimäisessä vaiheessa kerätty aineisto toimi pohjana ensimmäiselle kansainvälisesti vertaisarvioidulle julkaisulle: Laru, J., & Järvelä, S. (2008). Social patterns in mobile technology mediated collaboration among members of the professional distance education community. Educational Media International, 45(1), 17-32. Ensimmäisen aineiston saaminen julkaistuksi kesti verrattain kauan johtuen siitä, että ensimmäisen vaiheen osatutkimuksessa kerätty aineisto sijoittui ns. mobiilioppimisen teknologiaoptimismin vaiheeseen jonka seurauksena tutkimustulokset olivat yllättäviä: välineitä ja sovelluksia ei käytettykään alkuolettaman mukaisesti. Nämä alkuvaiheen vaikeudet ovat esimerkki mobiiliteknologian opetuskäytön ensimmäisestä vuosikymmenestä jota olen käsitellyt seikkaperäisesti IEEE Transactions on Learning Technologies lehdessä julkaistussa artikkelissa: Laru, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (2015). Four stages of research on the educational use of ubiquitous computing. IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(1), 69-82.

Toisen aineistoni keräsin syksyllä 2005 Pudasjärven Syötekeskuksen tukemana leirikoululaisten luontopolkuretkeltä. Tässä kontekstissa hyödynnettiin älypuhelimia yhteisöllisen argumentoinnin apuvälineinä. Ensimmäistä kokeilusta viisastuneita suunnittelimme oppimisen tueksi monenlaisia pedagogisia malleja, skriptejä. Tätä aineistonkeruuta tuki erinomaisesti se, että olin ollut edeltävät kaksi vuotta kiinnitettynä TEKESin rahoittamaan Rotuaari -hankkeeseen jonka kautta sain käyttöön Nokian Flier -vertaisjako-sovelluksen prototyypin. Skriptien kehittämisessä oli hyötyä siitä, että tutkimusryhmämme oli juuri päässyt mukaan EU NoE Kaleidoscope -huippuosaamisverkostoon jonka alaryhmässä Mobile Support for Integrated Learning käsiteltiin juuri näitä kysymyksiä. Tämän aineiston julkaiseminen onnistui vuonna 2012 Interactive Learning Environments lehdessä: Laru, J., Järvelä, S., & Clariana, R. B. (2012). Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer- to-peer tools for learning : a case study with K-12 learners. Interactive Learning Environments, 20(5)), 37-41. 10.1080/10494821003771350 . Tätä julkaisua viivytti kolmannen aineistonkeruun suunnittelu, toteuttaminen ja analysointi sekä valtakunnalliseen oppimisympäristöjen monitieteiseen tutkijakouluun pyrkiminen. Käytännössä kirjoitin tätä artikkelia samanaikaisesti kuin hoidin muita tehtäviä. Se kuitenkin kannatti, sillä vuonna 2005 pääsin valtakunnalliseen oppimisympäristöjen monitieteiseen tutkijakouluun statuspaikalle ja vuosina 2006-2009 sain tutkijakoulusta myös rahoitusta jatko-opinnoilleni.

Kolmas ja viimeinen väitöskirjani aineistonkeruu sijoittuu vuoteen 2007 jolloin järjestettiin koulutusteknologian opintojen osana laaja ja pitkäkestoinen aineistonkeruu jossa hyödynnetiin mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa osana opintoja. Tämän aineiston analysointi osoittautui hyvin haastavaksi sillä koko aineisto muodostui blogiartikkeleista, wikiteksteistä, Flick-kuvista, Youtube-videoista, keskustelutaltioinneista jne. Itse pidän tätä tutkimusaineiston keruuta kaikkein onnistuneimpana väitöskirjaani liittyneistä aineistonkeruista, erityisesti koeasetelman pedagoginen design on onnistunut hyvin. Tämä tutkimus julkaistiin myös vuonna 2012 Internet and Higher Education lehden teemanumerossa: Laru, J, Näykki, P., & Sanna Järvelä. (2012). Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context .Internet and Higher Education, 15(1), p29-38 Jan 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.08.004

Tutkijanurani kolmas vaihe sijoittuu vuoteen 2010 jolloin aloitin siirtymäni kohti nykyistä työnkuvaani eli opetustehtäviä. Tutkijakoulupaikan loputtua työskentelin Suomen Kulttuurirahaston yksivuotisella apurahalla kunnes siirryin opettamaan kasvatustieteiden tiedekunnan ja oppimisen ja koulutusteknologian sisältöjä päätyökseni. Opetukseen liittyvistä kysymyksistä kerron tarkemmin opetusportfoliossani.

Opetustyön ohessa viimeistelin väitöskirjani ja väittelin vuonna 2012 aiheesta: Laru Jari. (2012). Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 125 / University of Oulu 2012. Retrieved from http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7

Tutkijanurani neljännessä vaiheessa olen tehnyt tutkimusta kolmestsa eri aihepiiristä. Ensimmäinen liittyy tutkimusyksikkömme vahvaan tutkimustraditioon eli oppimisen itsesäätelyä koskevaan tutkimukseen jonka puitteissa olen julkaissut kirjankappaleen, konferenssipaperin ja journaaliartikkelin. Toinen teema liittyy pelien (erityisesti Minecraft) opetuskäyttöön johon liittyen olen työskennellyt opiskelijoiden kanssa tavoitteena kaksi artikkeligradua aiheesta. Kolmas teema on ”Makers Culture” joka on vasta luonnosteluvaiheessa ja sitä tehdään yhdessä opiskelijoideni ja FabLab Oulun henkilökunnan kanssa. Neljännelle vaiheelle on ominaista toisaalta se, että pyrin tekemään tutkimusta oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön perustutkijoiden kanssa, mutta myös se, että pyrin avaamaan uusia tutkimussuuntia yhdessä Pro Gradua tekevien opiskelijoideni kanssa joiden ohjaajana toimin. Voidaankin todeta ympyrän sulkeutuneen 🙂

Tutkimusfilosofia ja -etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat

Olen aina halunnut olla tekemisissä uusimman teknologian kanssa ja käyttää sitä vuorovaikutuksen tukena. Tästä peruskiinnostuksesta kumpuaa myös tutkimusfilosofiani. Pidän tärkeänä tieteellisen työn kautta syntyneen asiantuntemuksen mahdollisimman laajaa hyödyntämistä ja tutkimuksen sitomista koulujärjestelmän ja yritystoiminnan yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin prosesseihin ja toimijoihin.

Tutkimustyössä olen kokenut tärkeäksi käytännön tason mukanapitämisen esimerkiksi tieteen popularisoinnin ja oman verkostoitumisen muodossa. Esimerkiksi väitöskirjani sekä striimattiin verkossa suorana että tallennettiin myöhempää käyttöä varten. Näitä linkkejä jaoin hyvin aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja ryhmissä levittääkseni tietoisuutta oppimisteoreettiseen ajatteluun perustuvasta mobiilioppimisen tutkimuksesta.

Tutkimusasetelmissani olen aina pyrkinyt monitieteisyyteen ja pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman laajaa menetelmistä osaamista. Väitöskirjani oli monitieteellinen yhdistellen elementtejä tietojenkäsittelytieteestä, kasvatuspsykologiasta ja uudesta mediasta. Jaan vahvasti oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) strategiaan ja tutkimussivuille kirjatun tutkimus- ja opetusfilosofian jonka mukaan yhteisöllisen oppimisen menetelmiä, pedagogisia malleja ja oppimista tukevia välineitä kehitetään monitieteissä yhteistyössä tukemaan niin yksilöiden kuin ryhmienkin oppimista. (http://www.oulu.fi/let/node/6261)

Tutkimukseni päälinjaksi on muodostunut yhtäältä teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen tutkimus hyödyntäen sellaista teknologiaa joka ei ole vielä saavuttanut täyttä jalansijaa massamarkkinoilla ja toisaalta oppimistutkimuksen teoreettisen ja menetelmällisen kehityksen hyödyntäminen uuden teknologian opetus- ja oppimiskäytön sovellutuksissa. En kuitenkaan ole ohjelmoija ja tai täysin uusien välineiden/sovellusten kehittäjä. Päinvastoin, olen varhainen omaksuja ja se auttaa minua hyödyntämään teknologian uudet askeleet välittömästi osana omaa tutkimustyötäni.Toinen päälinjani keskittyy menetelmien, teorian ja välineiden hyödyntämiseen todellisen elämän oppimis- ja opetuskonteksteissa. Olen kerännyt aineistoa niin yritys-, oppilaitos-, luonto-, kuin pelikontekstissakin. Ohjaamani opinnäytteet sijoittuvat useimmiten käytännön työelämän konteksteihin joihin opiskelijat suunnittelevat joitakin parannuksia tai interventioita. Parannukset ja interventiot ovat esimerkki design -tutkimuksesta jossa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan usein monisyklisiä interventioita tai oppimisympäristöjä käytännön arkipäivän tilanteissa.

Merkittävät julkaisut

Julkaisuni ilmentävät edellä esiteltyä tutkimusfilosofiaan, jossa tieteellinen tutkimus yhdistyy yhteiskunnalliseen osallistumiseen, toimintaan ja vaikuttamiseen tavoitteena oppia kuinka hyödyntää teknologian uusimpia kehitystrendejä opetuksen ja oppimisen tukena kaikilla kouluasteilla.

Tärkein tieteellinen julkaisuni on artikkeliväitöskirjani: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices.

Tieteellisille ja asiantuntija-areenoille kirjoittamani artikkelit jakautuvat tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuihin referee-artikkeleihin, referee kirjankappaleisiin ja referee konferenssiartikkeleihin.

Viittaukset julkaisuluettelon kohtiin

Täydellinen lista julkaisuista on julkaisuluettelossa: XXX

Arviot ja palkinnot tutkimustoiminnassa

Vastaväittäjäni Professori Marcelo Milrad kiitti väitöstutkimukseni ajankohtaisuutta ja erityisesti kykyäni tieteelliseen keskusteluun itse väitöstilaisuudessa tohtorintutkintoani varten kirjoittamassaan lausunnossa. Esitarkastajista professori Teemu Leinonen, uuden median muotoilu ja oppiminen antoi tunnustusta aiheen tärkeydestä ja kyvystäni rajata työni käsittelemään joitakin aikamme tärkeimpiä teknologiatuetun oppimisen kysymyksiä. Hänen mukaansa aihepiiristä tehty tutkimus on ollut pinnallista ja väitöskirjani on tuonut aiheesta käytävään kansainväliseen ja moniteteiseen keskusteluun uutta ja mielenkiintoista lisätietoa.

Kuusi artikkeliani on läpäissyt kansainvälisen referee-prosessin kuudessa eri kansainvälisessä julkaisussa. Neljässä näistä artikkeleista olen ensimmäinen kirjoittaja.

Väitöstutkimustani varten sain yhteensä kaksi Suomen Kulttuurirahaston työskentelyapurahaa, ensimmäisen vuonna 2004 ja toisen vuonna 2010. Lisäksi olen saanut useita matka-apurahoja.

Toiminta akateemisessa yhteisössä

Ollessani tutkijakoulutettava oppimisympäristöjen monitieteissä tutkijakoulussa tein kaksi ulkomaanvierailua joista ensimmäinen suuntautui Sveitsin Lausanneen vuonna 2005 Prof. Pierre Dillenbourgin CRAFT-tutkimusryhmään (CRAFT Laboratory, Polytechnic University of Lausanne (EPFL). Switzerland, October 2005). Toisen vierailun tein vuonna Yhdysvaltoihin, Stanfordin yliopistoon Yhdysvaltoihin vuonna 2006. (SCIL Summer Institute 2006 on Designing Learning Spaces. Jul. 19-21, 2006. Stanford University,CA, United States).

Väitöskirjatyöni sijoittui ajankohtaan jolloin tutkimusryhmämme oli osa EU F6 IST NoE (Network of Excellence) Kaleidoscope huippuosaamisverkostoa. Olin mukana aktiivisesti verkoston CSCL ja MOBILEARN SIG intressiryhmissä. Olen ollut myös mukana yhteispohjoismaisessa Learning Ecosystems and Activities of the Future LEAF verkostossa. Olen jäsen alani keskeisissä organisaatioissa joita ovat EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) ja ISLS: (The International Society of the Learning Sciences)

Olen ollut mukana järjestämässä tieteellisiä workshoppeja ja konferensseja joko käsikirjoitusten arvioijana tai järjestelytoimikunnan jäsenenä. Oulussa järjestettyjä tapahtumia ovat olleet ”multiple technologies and toolf for supporting CSCL – a step further” Workshop, 21-23.10.2005 ja SIG27 Online Measures For Learning Processes,29.11-1.12.2016

Vuonna 2016 olen toiminut koulutusneuvoston jäsen ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen hyödyntämisen kehittämistyöryhmän puheenjohtajana.  Aiemmin olen myös ollut mukana luentosali L2 ja Leaforum tutkimuslaboratorio -tilatyöryhmissä käyttäjän edustajana sekä kasvatustieteiden tiedekunnan tvt-opetuskäytön strategiatyöryhmässä ja tilastrateiatyöryhmässä jäsenenä. Lukuvuonna 2016-2017 työskentelen MOOC valmiuksien kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Olen myös ollut useamman hankkeen ohjausryhmässä jäsenenä.

Ennen akateemista työuraani olin mukana ylioppilaskuntapolitiikassa ja ainejärjestötyössä mm. seuraavissa tehtävissä: edustajiston varajäsen, hallituksen jäsen, yliopiston hallituksen varajäsen, ruokalatoimikunnan jäsen, tiedekuntaneuvoston jäsen, yksikköneuvoston jäsen. Opiskeluaikana olin osa n. 10 hengen ryhmää joka järjesti Oulussa OAJ:n opiskelijajärjestön Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton Talvipäivät vuonna 20oo. Pro Gradua tehdessäni toimin myös kutsuttuna erityisasiantuntijana strategiatyössä:: Mobiiliteknologian käyttö ja  palvelut yliopistoissa 2003-2006, Mobiiliteknologioiden määrittely Suomen  virtuaaliyliopiston palveluihin (Suomen virtuaaliyliopisto)

Visiot ja omat kehityssuunnitelmat

puuttuu.

Opetus ja ohjaus