Vaaliohjelmani

Olen valinnut oman kampanjani teemaksi ”Uusi Oulu asukasta lähellä”. Olen ollut ala-asteikäisestä tekemisessä asukasyhdistystoiminnan kanssa, joten lähidemokratia, lähipalvelut, lähiliikuntapaikat ja asuinalueiden infrastruktuuri ovat minun sydäntäni lähellä.

Uudessa Oulussa tulee olemaan kaikkiaan 22 alueellisen vaikuttamisen suuraluetta. Voidaksemme rakentaa toimivan alueellisen palveluverkoston Uuden Oulun alueelle me tarvitsemme uusia toimintatapoja, uusia ajatuksia. Toisaalta Oulun tulee pitää kiinni vanhoista sitoumuksistansa ennen uusien avausten tekemistä.

1. Lähipalveluita ei ole ilman yritystoimintaa

Oulussa on oltava riittävästi työpaikkoja kuntalaisille ja menestymisen mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Suurimman osan työpaikoista on oltava yrityksissä. Oulun tulee olla houkutteleva paikka uusille investoinneille ja matalan kynnyksen sijoittumispaikka yrittäjälle. BusinessOulu ja BusinessKitchen sekä Takomo ovat hyviä työkaluja uuden kasvun aikaansaamiseksi.

2. Lähipalvelut

Minun Oulussani laadukkaat hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat taattu jokaisella suuralueella. Tärkeintä on se, että palvelut ovat saatavilla, ei niinkään se, kuka palvelut tuottaa. Samalla palvelut on järjestettävä järkevästi. Veronmaksajankaan lompakko ei ole pohjaton. Palvelut voidaan toteuttaa esimerkiksi terveyskioskien/verkkopalveluiden/terveysbussien avulla, sillä jokaiselle kahdestakymmenestä kahdesta suuralueesta ei voida sijoittaa omaa täyden palvelun terveysasemaa.

Jokaisella suuralueella tulee olla yhtenäisperuskoulu. Myös Korvensuoralla. Kolmenkymmenen vuoden mittainen taistelu omasta koulutusta tulee saattaa päätökseensä tulevalla valtuustokaudella. Jokaisella suuralueella tulee myös olla asukastuvasta, kirjastosta, nuorisotilasta ja yhteispalvelupisteestä (itsepalvelu) koostuva suuralueen vapaa-ajan keskus

3. Lähiliikuntapaikat

Alueellinen liikuntaverkkosuunnitelma täytyy toteuttaa selvitetyssä laajuudessaan. Jokaisella suuralueella täytyy olla riittävät urheilukentät lasten yleisimpien urheilulajien harjoittamiseen. Hiihtolatuverkostot tulee yhdistää siten, että eri alueiden välille muodostetaan yhdyslatuja. Kaupungin tulee pidättäytyä vähäiselle urheilijamäärälle suunnattujen hankkeiden rahoittamisesta, ne täytyy toteuttaa yksityisellä rahoituksella.

Kattava, hyvin valaistu ja turvallinen pyörätieverkosto on yksi tärkeimmistä lähiliikuntapaikoista. Vanhojen alueiden puutteelliset pyörätieyhteydet täytyy rakentaa nykyajan vaatimuksia vastaavalle tasolle ja säästösyistä rakentamatta jätetyt yhteydet täytyy pyrkiä rakentamaan kohtuullisen ajan kuluessa.

4. Lähialueiden infrastruktuuri ja kaavoitus

Kaavoituksessa päähuomio tulee kiinnittää vanhojen alueiden täydennysrakentamiseen täyttämällä suuralueiden sisäisiä kaavoituksellisia aukkoja, mutta myös huolehtimalla alueiden välisten laajojenkin rakentamattomien alueiden täydentämisrakentamisesta.

Uusien alueiden kunnallistekniikan rakentaminen ja kaavoittaminen tulee keskeyttää kunnes alueemme elinkeinoelämä elpyy ja talous kääntyy kasvu-uralle. Tämä koskee erityisesti Hiukkavaaran aluetta jonka rakentamiseen liittyy suuria investointitarpeita tulevien vuosien aikana. Oulun kaupungin nykyinen kasvu pystytään hoitamaan nykyisillä alueilla kustannustehokkaammalla tavalla.

Katualueiden ja puistojen kunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnossapidon tasossa on tällä hetkellä huomattavia eroja eri suuralueiden ja liittyvien kuntien välillä. Kokoojakadut muodostavat kaupunginosan julkisivun ja vaikuttavat alueesta saatavaan mielikuvaan merkittävällä tavalla.

5. Ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä hankkeita ei saa sijoittaa lähelle merkittäviä asutuskeskittymiä.

Uuden Oulun tulee pyrkiä sijoittamaan kaatopaikkatoiminnot ja lietteidenkäsittelylaitokset haja-asutusalueelle pois asemakaavoitettujen asuinalueiden välittömästä läheisyydestä. Ongelmien siirtely alueelta toiselle ei tuo ratkaisua, sillä haitat vain siirtyvät paikasta toiseen.

  • Jätevesilietteet tulee käsitellä mädättämällä jätevedenpuhdistamon (Taskila) yhteydessä muiden suurten kaupunkien tavoin.
  • Punaisenladonkankaan seudullinen jätteenkäsittelyalue -merkintä tulee poistaa maakunta- ja seutukaavoista ja alue pitää kaavoittaa sekä asuin että teollisuuskäyttöön.
  • Yksityisten jäteyritysten aluevarauksiin ja kaavoituspyyntöihin tulee suhtautua suurella varauksella jos toiminnot sijaitsevat lähellä asutuskeskittymiä. Rusko ei ole vaihtoehto, sillä Rusko sijaitsee keskellä kaupungin yhdyskuntarakennetta.

6. Suuralueille tulee antaa itsenäistä päätösvaltaa

Minun Oulussani päätöksiä tehdään asuinalueilla rohkeasti ja yhdessä. ​Yhdessä tarkoittaa sitä että asukkaiden edustajat ja virkamiehet tapaavat sekä suuralueiden yhteistyöryhmässä ja sen ulkopuolella ja oikeasti keskustelevat esim. alueen kaavoituksesta, palveluverkostosta, tapahtumista jne.

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Paras tapa sopeutua muutokseen on olla siinä mukana; hyväksyä uudet ja erilaiset ideat, uskaltaa ajatella yli perinteisten raja-aitojen ja samalla turvata kuntalaisten arki muutoksen keskellä.

Jos Oulua tarkastelisi pelkästään Kalevan juttutuvan tai toimitettujen juttujen kommenttien perusteella, kukaan ei olisi halukas muuttamaan mitään. Valittajien mielestä vanha on aina parempi kuin uusi ja tuntematon. Toisaalta Oulussa on oltu valmiita kokeilemaan uutta ja muuttamaan kaikki, mutta vailla aavistusta tuloksesta.Me emme voi kaivautua ideologisiin poteroihin, vaan tarvitsemme 2010-luvun yhteistyötä yli puoluerajojen. Uutta pitää tehdä asiat edellä.

Uusi turvallinen Oulu tarvitsee uusia tekijöitä. Olen valmis olemaan yksi heistä.